อาศัยมีสุขภาพดีกว่าที่จะรักษาความแข็งแรง

ร.10 พระราชทานพระราชดำรัสแก่ทหาร-ตำรวจชั้นนายพล ที่เข้าพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

พระบรมราโชวาท ความสามัคคี [กองบิน 5 กองทัพอากาศ]

พระราชปณิธาน ด้านผู้นำทหาร

น้อมนำพระราชดำรัส "มีวินัย-อดทน" บริหารแคท

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพูดเกี่ยวกับตำรวจ

Related Posts