ตัวแทนที่ดีของความอ่อนแอ

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

หาขนาดตัวอย่าง ด้วยสูตร Taro Yamane -ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น

filipinoreadercon.tk

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม

Related Posts